- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

AQUA SERVIS, a. s. Rychnov nad Kněžnou

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- Č -

Černíkovice - pk 

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

ČHMÚ Hradec Králové

ČHMÚ Hradec Králové - Oddělení hydrologie

ČHMÚ Hradec Králové - Oddělení meteorologie a klimatologie

ČHMÚ Hradec Králové - Regionální předpovědní pracoviště

ČRS MO Solnice [5060]

ČRS Východočeský územní svaz

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Deštné v Orlických horách - pk 

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuační místa

IconEvakuace
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 23.03.2018 

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 23.03.2018 

Hygienické stanice

HZS - krajské OPIS Královéhradeckého kraje

HZS - stanice Dobruška

HZS - stanice Rychnov nad Kněžnou

HZS - územní odbor Rychnov nad Kněžnou

HZS Královéhradeckého kraje

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDHO Kvasiny

- K -

katastrální území v MČ

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Kontaminovaná místa - tabulka

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v HK

Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Krajský úřad - Královéhradecký kraj

Krajský úřad - Královéhradecký kraj - Oddělení vodního hospodářství

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

Kvasiny - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost členů povodňové komise
IconPovodňové komise

- L -

Ledové jevy - tabulka

IconMísta ohrožená ledovými jevy
IconMísta ohrožení ledovými jevy

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

- M -

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou - Odbor výstavby a životního prostředí

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Normy

- O -

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP Hradec Králové

Oblastní inspektorát ČIŽP Hradec Králové - Oddělení ochrany vod

Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.

Oblastní spolek ČČK Rychnov nad Kněžnou

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené nemovitosti
IconOhrožené objekty

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Rychnov nad Kněžnou - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise

OÚ Kvasiny

- P -

PČR - Obvodní oddělení Rychnov nad Kněžnou

počet obyvatel MČ

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory Rychnov nad Kněžnou

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Žamberk

Povodí Labe, státní podnik - vodohospodářský dispečink

Povodí Labe, státní podnik - závod Pardubice

Povodňová komise Královéhradeckého kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
IconPPVN

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

schválení PP

Skládky - tabulka

Skuhrov nad Bělou - pk 

Solnice - pk 

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 23.03.2018 

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

SÚS - cestmistrovství Dobruška

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

ÚS - cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže IV. kategorie
IconDalší vodní díla
IconPOVIS: generováno 23.03.2018 

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

IconVýznamné vodní toky
IconVýznamné vodní toky

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Zásobování

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, středisko Rychnov n. K.

Zdravotnictví

zkratky

ZZS Královéhradeckého kraje