Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Titulní list

logo_opzp_2016

Digitální povodňový plán obce Kvasiny

Obec s rozšířenou působností:

Rychnov nad Kněžnou

Kraj:

Královéhradecký kraj

Vodoprávní úřad:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Obecní úřad Kvasiny

Povodňová komise

Kvasiny

 
 

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Labe, státní podnik
Dne: 29.01.2018 č.j. 24/18/Protipov

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí dne: 26.02.2018 pod č.j. OVŽP-1270/2018-55/2018-Ku

Podpis: Ing. Dita Kunertová, referent odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Rychnov nad Kněžno

Schválení povodňového plánu:

 

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 23.03.2018

 

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

Grafická část - mapy

Hlásné profily

Srážkoměrné stanice

Vyhlášená záplavová území

 

Povodňové komise

Důležitá telefonní čísla

Subjekty povodňové ochrany

 

Užitečné internetové odkazy

 

Soubor: a_titulni_list.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 14.12.17, publikována: 27.03.18