- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

Český červený kříž

Český hydrometeorologický ústav

Český rybářský svaz, z.s.

ČEZ Distribuce a. s.

ČEZ Distribuce a.s. - Hradec Králové

ČEZ Distribuce, a.s.

ČHMÚ

ČHMÚ Hradec Králové

ČHMÚ Hradec Králové - Regionální předpovědní pracoviště

ČRS MO Náchod [5041]

ČRS Východočeský územní svaz

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily

Hygienické stanice

HZS - stanice Jaroměř

HZS - stanice Náchod

HZS - územní odbor Náchod

HZS Královéhradeckého kraje

- I -

informace - telefon

INNOGY, s.r.o. - zákaznické centrum Hradec Králové

- J -

Jaroměř (město) - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDHO Velká Jesenice

- K -

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Náchod

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v HK

Krajská veterinární správa - inspektorát Náchod

Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Krajský úřad - Královéhradecký kraj

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

KVV Hradec Králové

- L -

Lesy České republiky, s.p., ředitelství

- M -

Městský úřad Náchod

Městský úřad Náchod - vodoprávní úřad

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- N -

Nahořany - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

Neprůjezdné komunikace

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Normy

- O -

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

Objekty dPP - mapa

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Oblastní spolek ČČK Náchod

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Náchod - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise

- P -

PČR - Obvodní oddělení Náchod

PČR - Územní odbor Náchod

Podniky povodí

Policie

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

IconPostupové doby
IconPostupové doby

použité zkratky

Povodí Labe, s.p., závod Jablonec nad Nisou - VD Rozkoš

Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Hradec Králové

Povodí Labe, státní podnik - vodohospodářský dispečink

Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec nad Nisou

Povodňová komise Královéhradeckého kraje - pk 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN) 
IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

IconProtipovodňová opatření (realizovaná, plánovaná)
IconProtipovodňová opatření

Předmět editoru dat

Předpisy

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

SÚS - cestmistrovství Jaroměř

SÚS - oblast Trutnov-Náchod, Náchod

- Š -

ŠESTAJOVICE - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

VČP - Regionální centrum Hradec Králové

Velká Jesenice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise

Velkojesenická s.r.o.

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže I – III. kategorie
IconVodní nádrže IV. kategorie
IconVodní díla I. - III. kategorie
IconDalší vodní díla

Vodní díla - TBD a.s.

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Zásobování

Zdravotnictví

zkratky

ZZS Královéhradeckého kraje