- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- C -

Česká inspekce životního prostředí

Český červený kříž (ČČK)

Český hydrometeorologický ústav

Český rybářský svaz, o.s.

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.

ČEZ Distribuce a.s. - Hradec Králové

ČEZ, a.s. - poruchy

ČHMÚ

ČHMÚ - pobočka Hradec Králové

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Hradec Králové

ČRS MO Náchod [5041]

ČRS Východočeský územní svaz

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

Délkové měřítko

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily

- G -

Grafické vyhledávání

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily

Hygienické stanice

HZS - stanice Jaroměř

HZS - stanice Náchod

HZS - územní odbor Náchod

HZS Královéhradeckého kraje

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Náchod

Klasická legenda

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Krajská veterinární správa - inspektorát Náchod

Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Krajský úřad - Královéhradecký kraj

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

Křížový dotaz

Kvalita

KVV Hradec Králové

- L -

Lesy České republiky, s.p., ředitelství

- M -

Měření vzdáleností

Měřítko

město Jaroměř - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Městský úřad Náchod

Městský úřad Náchod - vodoprávní úřad

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- N -

Nahořany - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Nařízení vlády

Následující výřez

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

Neprůjezdné komunikace

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Normy

Num[-]

Num[+]

- O -

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

OBEC ŠESTAJOVICE - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Objekty dPP - mapa

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Oblastní spolek ČČK Náchod

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

ochranné hráze a stěny

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Náchod - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise

- P -

PČR - Obvodní oddělení Náchod

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory Náchod

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

IconPostupové doby
IconPostupové doby

Posunout zobrazenou oblast

použité zkratky

Povodí Labe, s.p. závod 1 - Hradec Králové

Povodí Labe, s.p., závod Hradec Králové - přehrada VD Rozkoš

Povodí Labe, s.p., závod Hradec Králové - PS Hradec Králové

Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink

Povodňová komise Královéhradeckého kraje - pk 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN) 
IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

IconProtipovodňová opatření (realizovaná, plánovaná)
IconProtipovodňová opatření

Předchozí výřez

Předmět editoru dat

Předpisy

- R -

Reader

Rozvodné sítě

RWE Energie, s.r.o. - zákaznické centrum Hradec Králové

Rybářské organizace

- S -

SDH Velká Jesenice

schválení PP

Skrytí jednotlivých témat mapy

Soubor map

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

Stromová legenda

SÚS - cestmistrovství Jaroměř

SÚS - oblast Trutnov-Náchod, Náchod

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

Uložit obrázek mapy

Upozornění

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

VČP - Regionální centrum Hradec Králové

Velká Jesenice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise

Velkojesenická s.r.o.

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vkládání a rušení uživatelských témat

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže I – III. kategorie
IconVodní nádrže IV. kategorie
IconVodní díla I. - III. kategorie
IconDalší vodní díla

Vodní díla - TBD a.s.

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Vojenská velitelství a úřady

Volba tématu pro výběr

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů lomenou čarou

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

Výběr objektů z více vrstev

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Zásobování

Zdravotnictví

zkratky

Změna nastavení tématické mapy

Zmenšit měřítko

Zobrazení jednotlivých témat mapy

Zobrazit celou mapu

Zobrazit legendu mapy

Zobrazit přehledku

Zobrazit vybrané objekty

Zvětšit měřítko

ZZS Královéhradeckého kraje