Činnost ostatních členů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část > Povodňové komise >

Činnost ostatních členů

Pracovník odpovědný za nouzové zásobování, zdravotní zabezpečení a za zajištění ochrany energií a spojů

sleduje stav a funkčnost rozvodných sítí v obci, je v kontaktu s jejich správci,

prověřuje možnosti nouzového zásobování potravinami, pitnou vodou a humanitární pomocí a v případě nutnosti ji zajišťuje,

organizačně zajišťuje mimořádnou hygienickou a zdravotní péči pro postižené oblasti a to v rozsahu, který vyplyne z konkrétní situace,

zajišťuje systémy náhradního spojení pro případy výpadku telefonu a elektřiny,

organizují proviantní zabezpečení povodňové komise.

Pracovník odpovědný za řešení situace na tocích, za technické zabezpečení prostředků a zabezpečovací práce

je ve spojení se správci vodních toků, zjišťuje informace o vývoji situace na vodních tocích,

s vlastníky-uživateli vodních děl konzultuje konkrétní řádné nebo mimořádné manipulace na vodních dílech ke snížení nebezpečí povodňových škod,

ve spolupráci s povodňovými orgány obcí organizuje v případě potřeby přípravu, nakládání a rozvoz pomocného materiálu (pytle s pískem apod.) pro zabezpečení nebo sanaci kritických míst,

zabezpečuje vyklizení pozemků v záplavových a ohrožených územích,

sleduje místa s omezujícím odtokem a v případě zátaras průtočného profilu splaveninami rozhoduje o dalším postupu (rozrušování ledových celin a zácp apod.).

Pracovník odpovědný za evakuaci osob, ochranu objektů a majetku, řešení dopravní situace

zabezpečuje ve spolupráci s  Policií ČR, popřípadě Armádou ČR evakuaci osob,

dále zabezpečuje ve spolupráci s  Policií ČR ochranu objektů a majetku – účelnými opatřeními v nejnutnějším rozsahu,

společně s velitelem HZS sleduje všechna kritická místa na tocích a stav silnic v ohroženém území,

společně s Policií ČR zabezpečuje uzavírky, dopravní značení a v případě nutnosti zabezpečuje policejní nebo po dohodě s Armádou ČR vojenské hlídky na uzavřené úseky silnic.

Zapisovatel

zaznamenává veškeré informace do povodňové knihy,

zajišťuje evidenci veškerých dokumentů vztahujících se k činnosti PK,

zajišťuje všeobecné administrativní práce, spojené s činností PK,

plní další úkoly uložené předsedou PK.

 

 


hmtoggle_arrow1Lhota pod Hořičkami

 

Soubor: c_pk_ostatni.htm


Organizační část > Povodňové komise > Činnost ostatních členů

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 14.10.13, publikována: 31.01.19