Povodňová komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Povodňová komise

Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi - PK, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou PK obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňová komise obce je podřízena povodňovému orgánu ORP.

Povodňovou komisi obce svolává předseda (místopředseda) PK zpravidla před vyhlášením 2. SPA ve správním obvodu obce. V případě souběžné činnosti PK obce a ORP pověřuje starosta řízením PK obce jiného člena komise. Povodňový orgán ORP je podřízen povodňovému orgánu kraje.

Stanoviště povodňové komise obce Lhota pod Hořičkami se nachází na obecním úřadě.

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínkách. Zástupci nejdůležitějších subjektů jsou členy příslušných PK. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

V době povodně mohou povodňové orgány činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu, to znamená, že není proti nim opravného prostředku.

 

 

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí

 


hmtoggle_arrow1Lhota pod Hořičkami

 

Soubor: c_pk.htm


Organizační část > Povodňová komise

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.09.13, publikována: 31.01.19