Evakuace osob

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Evakuace osob

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených. Informace o evakuačních a přijímacích střediscích jsou součástí přílohy PP.

 

V obci Lhota pod Hořičkami nebyly zaznamenány požadavky na evakuaci osob, v případě potřeby je možné využít budovu obecního úřadu.

 

Evakuační středisko se umísťuje zpravidla v místě mimo evakuační prostor. Evakuované osoby jsou zde shromažďovány a informovány o dalším postupu. Evakuační středisko zajišťuje:

řízení přepravy z míst shromažďování do evakuačního střediska s využitím dostupných dopravních prostředků

vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování evakuovaných rodin

přerozdělování evakuovaných osob do předurčených příjmových oblastí a přijímacích středisek

vytvoření a označení místa pro podávání základních informací v prostoru evakuačního střediska

první zdravotnickou pomoc, popř. před nemocniční neodkladnou péči a převoz zraněných nebo nemocných do zdravotnických zařízení

vytýčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy

nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrží v evakuačním středisku déle než 12 hodin

udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska

podávání informací o průběhu evakuace pracovní skupině krizového štábu

 

Přijímací středisko zajišťuje:

příjem evakuovaných osob

přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst nouzového ubytování

první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení

informování orgánů o průběhu evakuace

informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování a stravování

informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, o počtech a potřebách evakuovaných osob

 

Evakuační místa

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Lhota pod Hořičkami

 


hmtoggle_arrow1Lhota pod Hořičkami: Obecní úřad Lhota pod Hořičkami

 

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 31.01.2019
 

Soubor: c_evakuace.htm


Organizační část > Evakuace osob

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.09.13, publikována: 31.01.19